با خوردن نان محلی تیری دیگر نگران رویش موی سفید خود نباشید!